Roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii cz.I roamingRoaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

Sprawozdawca Angelika Niebler: Prawie 90% obywateli UE posiada telefon komórkowy. Ponad 60% posiadaczy telefonów komórkowych korzysta z usług roamingowych, dlatego też próba obniżenia taryf w telefonii międzynarodowej jest bardzo ważna.

Roaming

Roaming

Przewiduje się wprowadzenie pułapów cenowych. Najważniejsze cele tj.: obniżenie górnych limitów cenowych i większa konkurencja nie zostały obniżone. Komisja zaproponowała dwutorowe podejście: po pierwsze chcemy utrzymać pułap[y cenowe, po drugie trzeba stworzyć większą konkurencyjność na rynku i pobudzić działania strukturalne. Należy zachęcać nowych operatorów do wejścia na rynek. Nie chcemy zajmować się kwestiami technicznymi (tym powinni zajmować się eksperci  i deregulatorzy krajowi). Do 2015 powinniśmy osiągnąć taką sytuację, aby taryfy krajowe były porównywalne z taryfami roaminigowymi czy likwidację różnych taryf. Ważną kwestią jest temat marż dla operatorów. Należy zwrócić większą uwagę na przejrzystość i ochronę konsumenta. Trzy najważniejsze kwestie:

− Doprowadzenie do większej konkurencyjności na rynku.

− Jak będzie wyglądała realizacja techniczna tego rozporządzenia?

− Kwestia zawyżanych taryf trans granicznych

 

S. Kelly: Powinny zostać stworzone odpowiednie pułapy dla taryf krajowych. Tak samo jak w odniesieniu do roamingu, aby przeciwdziałać tworzenie się karteli.

P. Castillo: Wspólnym cele jest radykalne zmniejszenie cen za roaming na poziomie UE. Na rynku krajowym ta sprawa funkcjonuje znacznie lepiej. Trzeba działać konsekwentnie w odniesieniu do tych usług.  G. Chichester: Niektóre propozycje są bardzo skomplikowane, ale poparte silnymi dowodami. Należy zastanowić się jak PE może przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności.

A. Niebler: Każdy z przedstawicieli firm telekomunikacyjnych przedstawił inną propozycję. To utrudnia sprawą PE jako ustawodawcy. Istnieje niebezpieczeństwo preferowania operatów spoza UE, którzy mogą zakłócić rynek UE. Nie jasny jest kierunek w którym ustawodawca powinien zmierzać. Jesteśmy zgodni co do celu, ale nie do sposobu jego osiągnięcia. Należy się zastanowić, dlaczego taryfy krajowe sątak korzystne, a taryfy roamingowe tak wysokie. Firmy za usługi roamingowe żądają 20-krotności taryf krajowych. To są olbrzymie marże zysków. Trzeba stworzyć pewien balans – równowagę możliwą do zaakceptowanie.

E. Korhola: Czy stawki krajowe odzwierciedlają prawdziwe koszty? Istnieje przypuszczenie, że operatorzy pokrywają swoje koszty z marży.