Roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii cz.II roamingSprawozdawca A. Niebler: Do sprawozdania posłowie zgłosili aż 359 poprawek. Staramy się wypracować kompromisy pomiędzy nimi.

Sprawozdanie składa się z 4 głównych punktów:
(a) Górne pułapy cenowe (hurtowe i detaliczne) w połączeniach głosowych, SMS oraz transferze danych w roamingu.
(b) Działania strukturalne
- Profil roamingu w UE
- Podwójne karty SIM
(c) Elementy lokalne – local brake-out
(d) Klauzula opt-out

Krajowi dostawcy nie muszą wprowadzać działań strukturalnych jeśli nie ma dużych różnic pomiędzy stawkami w ofertach krajowych i dla klientów roamingowych.

R. Goebbels: Telefonia komórkowa wprowadziła duże zmiany w społeczeństwie, pomaga też zacierać granice pomiędzy warstwami społecznymi. Dochody największych operatorów razem to 120 – 130 mld €. To więcej niż budżet UE. Konkurencja na rynku telekomunikacyjnym jest słaba. W roamingu płaci się 2 razy (ten kto dzwoni i ten kto odbiera). Ceny roamingu są bardzo wysokie, a operatorzy stawiają zaciekły opór przy każdej próbie ich obniżenia. Roaming generuje tylko 4% ruchu w sieci, a wygenerował aż 5 mld €. Z tego tytułu operatorzy zapłacili sobie 1,25 mld € czyli zysk to 3,75 mld €. Czterech największych operatorów – monopolistów posiada 80% rynku i jest to quasi-kartel. Utrzymują oni fikcyjne granice narodowe, żeby fakturować większe kwoty. Chcemy zmienić tę sytuację do 2015 roku, może wcześniej. Jesteśmy za wprowadzeniem działań strukturalnych zgodnie z zaleceniami komisji i popieramy local brake-out. Celemjest dojście do jednolitej stawki w całej Unii. Obecnie nie ma konkurencji pomiędzy operatorami.

A.Valean: Na rynku lokalnym jest konkurencja i chcemy ją wspierać również na rynku UE. Trzeba rozdzielić marże detaliczne i hurtowe, żeby pomóc wejść na rynek nowym podmiotom. Rozszerzyć termin obowiązywania limitów do 2015 roku, tak aby odsunąć na 2016 termin oceny jakości konkurencji na rynku. Klauzula opt-out jako system opłat zryczałtowanych jest bardziej przyjazna dla abonenta i zbliża nas do celu jakim jest wyrównanie stawek roamingu przesyłu danych w sieciach lokalnych.

P. Lamberts: Limit przesyłu danych ustalony na ok. 500€ za 1 GB przesyłu danych, jest dość wysoki i powinien być niższy nawet o jeden rząd wielkości. Co do klauzuli Opt-out nie będzie potrzebne jeśli będzie swoboda wyboru operatora to stawki będą zbliżone do lokalnych.

P. del Castillo: Zgadzam się co do klauzuli Opt-out. Stosowanie Opt-out musi prowadzić do obniżenia cen gdyż zmusi operatorów do stosowania niższych stawek w roamingu, takich jak krajowe. Zwiększenie ilości konkurencyjnych podmiotów spowoduje obniżenie cen za te usługi. Potrzebne jest zdefiniowanie pojęcia równoważności stawek w celu sprawdzenia czy stawki rzeczywiście są równoważne.

V. Prodi: Roaming jest rozwiązaniem absurdalnym gdyż firmy telekomunikacyjne są dostawcami ogólnoeuropejskimi i powinny traktować rynek europejski, jako całość i dostarczać jedną usługę na poziomie europejskim.