Ocena skutków wniosku w sprawie roamingu oraz wystąpienie BEREC nt. opinii BEREC w sprawie roamingu roamingOcena skutków wniosku w sprawie roamingu oraz wystąpienie BEREC nt. opinii BEREC w sprawie roamingu

C. Fonteijn: W ramach BEREC zasiadają prezesi różnych dużych koncernów. Doroczne sprawozdanie z 2010 roku skupione było na ramach regulacyjnych i pracach ERRG.

3 najważniejsze obszary prac prowadzone przez BEREC to:

- harmonizacja – dostęp do NGA (dostęp do nowej generacji) i roaming

- zbieżność (dokument o samowystarczalności szerokopasmowego internetu i o ofertach powiązanych) i neutralność

- ramy regulacyjne i prawne – otwarcie biura w Rydze

P. Toia: BEREC może odegrać dużą rolę w zmniejszaniu dystans między regulatorami krajowymi.

A. Ticau: Normy dotyczące konkurencji nie zadziałały poprawnie. KE w swoim komunikacie sugeruje, że w najbliższej perspektywie cena przekazywania danych będzie identyczna niezależnie od tego czy odbywać się będzie wewnątrz państwa czy w roamingu. Cena usług nie może być wyższa, gdyż jest to rynek wewnętrzny.

C. Fonteijn: W BEREC staramy się w miarę możliwości pozostać apolityczni i analizować wszelkie możliwości. Wolny dostęp do Internetu jest kwestią bardziej polityczną, a zadaniem BEREC jest doradztwo, a nie narzucanie pewnych opcji. Należy uwzględniać różne warunki geograficzne w poszczególnych krajach Europy. Są duże różnice, jeśli chodzi o istniejącą infrastrukturę. BEREC jest regulatorem rynkowym. W praktyce Europa jest jeszcze daleko do osiągnięcia wspólnego rynku komunikacji.

Przedstawienie propozycji Komisji dotyczącej roamingu

Roaming to rynek opiewający w tej chwili na ok. 5mld euro, co stanowi 4% wszystkich dochodów operatorów ruchomych. Mając na uwadze obecne rozporządzenie, wymaga ono od KE przeglądu do końca czerwca 2011 roku. Konsultacje publiczne i ocena oddziaływania zostały przeprowadzone na przełomie 2010/2011. W świetle tych dokumentów na początku lipca wysunięto nowy wniosek. Operatorzy trzymają się przepisów dotyczących pułapów cenowych. Ceny spadły. Istniejące rozporządzenie przyniosło korzyści dla konsumenta. Podstawowe problemy nie zostały jednak rozwiązane. Niezbędne jest rozporządzenie, które pozytywnie wpłynęłoby na rozwój konkurencyjności. Dzięki ocenie oddziaływania, KE mogła się skupić na błędach. Proponowane przez Komisję środki strukturalne będą pozytywnie wpływać na popyt i podaż usług roamingowych. Należy zapewnić dostęp do alternatywnych operatorów. Ceny na poziomie hurtowym również powinny zostać uregulowane, co zwiększyłoby dodatkowo konkurencyjność operatorów alternatywnych. Trzeba zagwarantować ciągłą i stałą ochronę konsumenta. Po roku 2016 środki strukturalne wzmocnią konkurencyjność i będzie można zaproponować paneuropejski roaming cenowy. Marże są zbyt wysokie, jeśli chodzi o przesył danych. Rozbieżność jest bardzo znaczna. Należy, więc zaproponować pewne pułapy cenowe, dopóki rozwiązania infrastrukturalne nie przyniosą zamierzonych skutków. Do roku 2014 cena przesyłu powinna wynosić 0,50 EUR za Mb.